Jaarvergadering 2017

Jaarvergadering 2017

Het is dinsdag 24 januari 2017. De dag van de jaarvergadering.

De Ronde zaal, waar het gebeuren plaatsvindt, is vanaf half twee te  betreden. Om twee uur hopen we te beginnen.We zijn, zeker de laatste tijd, niet anders gewend, dan dat onze senioren zeker niet als laatsten binnen willen komen. Dat is ook deze keer het geval. Om kwart voor twee zijn nagenoeg alle stoelen bezet…… Voor het bestuur blijft het moeilijk in te schatten hoeveel leden + aanhang er op een activiteit af zullen komen.
Het gaat natuurlijk niet alleen om het aantal stoelen dat klaar moet worden gezet, maar ook om de catering. Met  70 mensen waar we van uitgingen, zitten we, zo blijkt, aan de lage kant. Uiteindelijk zijn we met z’n negentigen. Nadat de laatste stoelen zijn bijgeplaatst, kunnen we ‘even na tweeën’ beginnen.

Voorzitter Tymen Wierstra heet iedereen hartelijk welkom en vraagt hierna enkele ogenblikken stilte om de 6 leden te gedenken, die in 2016 zijn overleden.
Er hebben zich voor deze bijeenkomst 7 leden afgemeld. Het merendeel ervan is door de griep geveld.
Het ledental, dat per 31 december nog 416 bedraagt, is inmiddels de 420 gepasseerd.

De agenda wordt vastgesteld en flitsend afgewerkt. Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
Op de notulen van de jaarvergadering 2016 en het jaarverslag over dat jaar valt niets aan- of op te merken; sterker nog, er wordt zelfs een pluim uitgedeeld die in dank wordt aanvaard…..
Ook over het financieel jaarverslag worden geen vragen gesteld. Penningmeester Addo Bastiaans wijst op het feit, dat vanaf 2016 de kosten van de banqueting aan ons in rekening worden gebracht. Gelukkig kunnen we daarvoor op de P.V. terugvallen. Verder memoreert hij de problemen die er bij een aantal leden zijn, met het incasseren van hun contributie. Het is niet hun schuld, maar van die ene bank…..
De kascommissie brengt een positief verslag uit. De commissieleden hebben niets kunnen vinden dat tot  ongerustheid leidt. Er is wel ongerustheid geweest, maar die lag bij een van de commissieleden. Hij kwam er op het laatste moment achter, dat hij zich terug moest trekken. Op het adres waar de kascontrole zou worden uitgevoerd, loopt namelijk een miauwende viervoeter rond. De persoon in kwestie is daar meer dan allergisch voor en het leek hem beter een katterig gevoel te voorkomen en er voor te zorgen dat hij er geen kater aan zou overhouden…… Voor 2017 vinden binnen de kascommissie de volgende wijzigingen plaats: Joop Hegeman treedt uit, Henk Jans blijft, Dik Molog komt van de reservebank af en Lidy van den Berg, ook ervaren op dit gebied, treedt toe.

Vervolgens wordt de bestuursverkiezing aan de orde gesteld. Tymen Wierstra is volgens het rooster aftredend. Omdat het aanvankelijk nogal wat moeite gaf een opvolger te vinden, heeft het bestuur Tymen gevraagd nog een jaar als voorzitter te ‘blijven zitten’. Tymen heeft daarin bewilligd. De ledenvergadering wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan. Het klaterend applaus ondersteunt het bestuursvoorstel.
Inmiddels is Rob Funcke bereid gevonden ‘het voorzittersstokje” over te nemen. Het is de bedoeling dat hij vanaf maart de bestuursvergaderingen bijwoont en in januari 2018 daadwerkelijk in het bestuur zitting neemt.
Het bestuur ziet zich genoodzaakt de leden voor te stellen om de contributie m.i.v. 2017 van € 5 naar € 6 te verhogen.
Ook hier gaan de aanwezigen mee akkoord.

Met spanning wordt elk jaar weer uitgekeken naar de activiteiten die ‘onze dames’  te voorschijn weten te toveren. Ook deze keer hebben ze weer voor spectaculaire dingen gezorgd.
Bij monde van Jannie Sluiman worden de activiteiten één voor één toegelicht. Uit het dankbare applaus kan worden afgeleid, dat Jannie en Tineke ook voor 2017 weer goed bezig zijn geweest!
Er worden door de leden nog vragen gesteld en suggesties gedaan. We nemen “ze” (de vragen, niet de leden) mee, waarbij we nu al zeggen dat we er niet altijd wat mee (kunnen) doen.

Verder zijn we bezig een eigen SeniorenUMCG website te maken. Daar kunnen de verslagen van alle uitjes worden nagelezen. Net als bijvoorbeeld het activiteiten overzicht en foto’s. Dit alles is helaas nu niet mogelijk op de site van de Personeelsvereniging wegens ruimtegebrek. We willen daar iets aan doen, zodat we wat langer kunnen nagenieten.
Bij  het punt “rondvraag” worden de activiteitendames aan het blozen gebracht voor alle lof die ze krijgen toegezwaaid…….

In de pauze doen we ons tegoed aan koffie of thee met koek of cake. We genieten van de foto’s die tijdens de activiteiten in 2016 zijn gemaakt en op de muren worden geprojecteerd. We praten nog even bij of maken kennis.

Na de pauze wordt Joost Wessels, de persvoorlichter van het UMCG, geïntroduceerd. Hij brengt ons op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en de actualiteit van de dag.
De actualiteit van de dag is de VRE-bacterie die in het ziekenhuis rondwaart en met man en macht wordt bestreden.
Joost wil in zijn eigenlijke verhaal de schijnwerper op 3 ontwikkelingen richten. We gaan er in vogelvlucht bij langs.

Het Protonencentrum

Dit centrum dient in 2017 klaar te zijn en bovendien moeten dit jaar de eerste kankerpatiënten worden ontvangen. Zij worden hier met protonen bestraald. Met protonen kan de kanker beter worden bestreden dan bij de radiotherapie, omdat men beter kan “mikken”. Omliggend weefsel loopt minder schade op.
Inmiddels zijn met alle verzekeraars contracten afgesloten voor vergoeding van deze zorg. Ook in Delft is men met een dergelijk centrum bezig.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (het OZG).

Dit ziekenhuis bij Scheemda, komt in de plaats van de ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten. In 2016 is men met de bouw begonnen. In 2018 hoopt men operationeel te zijn. Het UMCG staat voor een bepaald bedrag garant en is voornemens dit ziekenhuis over te nemen. Daarvoor moeten nog wel de nodige ‘hobbels’ worden genomen. Het is de bedoeling dat in dit ziekenhuis minder complexe zorg plaatsvindt om daarmee het UMCG te ontlasten.

De hotfloor van het UMCG

Tot de hotfloor behoren o.m. het Operatiecentrum en de Spoedeisende hulp. Verbouwing en modernisering van dit deel van het ziekenhuis is een enorme klus en een geweldige logistieke puzzel. Het werk moet namelijk gewoon doorgaan. Aan de Oostersingel is een gebouw verrezen dat gebruikt wordt om afdelingen, tijdens de verbouwing, tijdelijk onder te brengen. Men hoopt dit project in 2022 af te kunnen ronden.

Na Joost z’n betoog krijgt men nog gelegenheid vragen te stellen. De vragen tuimelen over elkaar heen en Joost mag het nog lang weten, dat hij in de senioren van het UMCG een geïnteresseerd publiek heeft gevonden.

Onder dankzegging van de voorzitter en applaus van de aanwezigen neemt Joost een Groninger koek in ontvangst en gaat op weg naar de volgende afspraak.

Aansluitend maken we nog gebruik van een drankje en een lekkere hapje en nemen daarna afscheid van elkaar.

Verslag: Henk Das

Impressie Lezing Joost Wessels, filmpje door Maurice Beima

Dankwoord voorzitter, filmpje door Maurice Beima