Jaarvergadering 2018

NOTULEN  JAARVERGADERING  SENIOREN  UMCG 2018

Datum:                      16 januari 2018

Plaats:                        Personeelsrestaurant, luxe gedeelte

Aanvang:                   15.00 uur

Aanwezig:                 ruim 100 personen

 1. Opening.

Om 15.05 uur opent Tymen Wierstra de vergadering/de  nieuwjaarsbijeenkomst.

Hij heet iedereen hartelijk welkom en wenst de aanwezigen een goed Nieuwjaar toe.

4 leden hebben zich voor deze bijeenkomst afgemeld, t.w. Netty Dijkstra, Dik Molog, Jan Schaafsma en Gerda Vrieling.

Tymen meldt de sterke groei van de seniorentak van de personeelsvereniging: er zijn in 2017 bijna 40 leden bijgekomen! Inmiddels zitten we op een aantal van ruim 460. We zijn een leuke, groeiende, enthousiaste vereniging.

Verder memoreert Tymen het overlijden van een drietal leden: de dames Kloosterman-Crispijn, Uildriks-van der Berg en dhr. Poelstra. Ook noemt hij het overlijden van de vrouw van Marvin Noordberger. Marvin is de zoon van Jan en Anneke Noordberger. Hij heeft ons behoorlijk op weg geholpen en geadviseerd bij het verder ontwikkelen van de website. Tymen vraagt enkele ogenblikken stilte om genoemde mensen te gedenken.

 1. Vaststelling agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 1. Mededelingen.

Deze zijn er niet.

 1. Notulen jaarvergadering 24 januari 2017.

Vanuit de zaal zijn er geen op- of aanmerkingen. Ze worden daarom, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.

 1. Jaarverslag 2017.

Dit verkorte verslag krijgt ook de goedkeuring van de aanwezigen. In het verleden werden in het jaarverslag de verslagen van de activiteiten weergegeven. Deze zijn nu terug te lezen op de website.

 1. Financieel jaarverslag 2017.

Er worden geen opmerkingen gemaakt of vragen gesteld. De vergadering bedankt de penningmeester met applaus.

 1. Verslag kascommissie.

Lidy van den Berg, reservelid van de kascommissie, voert – bij afwezigheid van Dik Molog – mede namens Henk Jans, het woord. Ze merkt op dat alles er pico bello uitziet. Ze stelt daarom voor décharge aan de penningmeester – en daarmee het bestuur – te verlenen. Ook hiervoor brengen de aanwezigen de handen op elkaar.

 Benoeming kascommissie 2018.

Dik Molog wordt voorzitter, Lidy van den Berg schuift door en op de vraag van de voorzitter of er iemand is die als reserve zitting wil nemen, biedt Rob Nolle zich spontaan aan. Henk Jans wordt bedankt voor bewezen diensten.

 1. Bestuursverkiezing.

Tymen Wierstra en Tineke van der Molen treden af. Ze zijn 7 jaar bestuurslid geweest; Tymen als voorzitter en Tineke als lid van de activiteitencommissie. Tymen zegt, ook namens Tineke, dat 7 jaar wel een beetje lang is, maar dat ze met veel plezier hebben gewerkt.

‘Er komt nu ‘een jonge hond’ als voorzitter aangevuld met nog 2 nieuwe bestuursleden:

Wies Wiechers, als opvolger van Lineke Kroon, wordt 1e secretaris en Johan Tombrock treedt in de voetsporen van Tineke’. Hierna geeft Tymen de microfoon aan ‘de jonge hond’ die officieel Rob Funcke heet.

Rob stelt zich voor aan de aanwezigen, memoreert dat hij van 1968 – 2017 in het ziekenhuis werkzaam is geweest en schetst wat hij daar zoal heeft gedaan. Ook is hij vanaf 1985 voorzitter geweest van de ontspanningscommissie, de club die o.a. de 3-jaarlijkse reünie van de senioren van het UMCG regelt.

Omdat Addo het langst met Tymen en Tineke heeft samengewerkt en bovendien ook nog eens vicevoorzitter is, spreekt hij de vertrekkende bestuurders toe; we geven dit verkort weer.

“Vandaag vertrekken 2 markante figuren in onze club. Op zo’n moment besef je wat mensen hebben gedaan en hebben betekend voor het bestuur en de vereniging.

Tineke heeft 7 jaar de activiteiten van onze club bedacht, geregeld en tot in de puntjes uitgevoerd. De laatste 4 jaar als het duo ‘Tineke en Jannie’. Veel leden hebben persoonlijk contact met haar gehad en zij kent veel van onze leden persoonlijk. Daarnaast is het haar verdienste dat de jaarlijkse meerdaagse, voor bijna iedereen betaalbare, buitenlandse reis met Paulusma werd gestart. Tineke, we zullen je inbreng in de club node missen, maar de reisjes houden we er zeker in.” Een klaterend applaus van de aanwezigen onderstreept de woorden van Addo. Ondertussen overhandigt Jannie met de woorden: “Ik zal je missen!” aan Tineke een grote bos bloemen.

Addo gaat verder: “Dan Tymen, hij was de teamleider en bindende factor. Hij was er altijd om alles in de hand te houden en waar nodig bij te springen. Door de snelle groei van onze club werd het steeds moeilijker ieder lid tevreden te stellen en ook de wensen van de leden te kennen. Tymen heeft de vereniging tijdens deze groeistuipen in goed vaarwater gehouden en dat alles in goed overleg met het PV-bestuur.

Beste Tineke en Tymen, namens de andere bestuursleden en de leden, dank ik jullie voor de inzet en tijd die jullie in onze vereniging hebben gestoken”.

Opnieuw wordt de geluidsbarrière door het donderend applaus zwaar op de proef gesteld en opnieuw verschijnt Jannie ten tonele met een grote bos bloemen. De geschiedenis, het ‘ik zal je missen’ en het oorverdovende applaus herhaalt zich……

Tymen heeft inmiddels de microfoon nog even gekregen en spreekt, mede namens Tineke, nog enkele slotwoorden. Hij dankt z’n medebestuurders voor de grote inzet, met name in het laatste jaar, toen door onderbezetting veel extra werk moest worden gedaan. En naar de aanwezige leden: “Ik denk niet dat jullie door het goede teamwerk veel hebben gemist.”

 1. Contributie 2018.

Het stuit niet op verzet bij de leden dat de contributie voor 2018 niet wordt verhoogd.

 1. Activiteiten 2018.

Jannie Sluiman, overal inzetbaar, maakt de activiteiten voor dit jaar bekend en licht deze toe.

20 maart          Lezing over de UMCG Traumahelikopter

24 april            Wijnproeven in een Groninger landwijnboerderij (Wirdum)

29 mei             20-jarig jubileum van de Seniorenvereniging UMCG       (dagtocht met de bus, en met de boot over de Friese wateren)

1 t/m 4 juli      Busreis naar het Ahrtal, Zuid-Duitsland (incl. 2 bootreisjes)

2 t/m 7 sept.    Vliegreis naar Engeland (vanaf Eelde, div. dagtrips per bus + 1 vrije dag) (De vliegreis is een extra, duurdere activiteit, een probeerseltje)

11 september  Pitch en Putt (Kardinge, met zo mogelijk jeu de boule)

30 oktober      Lezing/ film over Antarctica

18 december   Kerstdiner (nog niet bekend ‘waar’)

(22 januari)     Nieuwjaarsbijeenkomst/jaarvergadering

De activiteiten worden door de aanwezigen met enthousiasme begroet.

Er liggen op de bestuurstafel flyers (zo lang de voorraad strekt)waar het activiteitenprogramma op staat vermeld. Dit overzicht komt ook op de website van de senioren te staan.

Jannie roept de leden op om leuke activiteiten aan haar door te geven. “Het is niet gezegd dat we dingen direct gaan doen, maar we zullen er zeker naar kijken.”

 1. Rondvraag.

Kan Johan Tombrock wat over zichzelf vertellen?

Dat kon Johan en dat deed hij ook. Hij vertelde dat hij in 1976 bij het ziekenhuis in dienst kwam, hoe hij daar was begonnen en hoe hij daar was geëindigd.

Hoeveel mensen kunnen er mee met de reüniereis, eind mei?

Er kunnen maximaal 180 mensen mee.

Kunnen er maar 180 personen mee? En er zijn meer dan 400 lid, hoe kan dit?

Ze gaan nooit allemaal mee. We proberen wel altijd zoveel mogelijk mensen mee te laten gaan. En, hoe vervelend het ook is, bij over-inschrijving moeten we loten. Men kan per jaar slechts 1x worden uitgeloot. Als men zich in het volgend jaar aanmeldt voor een vergelijkbare activiteit waarvoor men in dat jaar daarvoor is uitgeloot, gaat men gegarandeerd mee.

 Wanneer wordt de vereniging te groot?

De vereniging wordt te groot als we actief zouden werven. We beperken ons tot mond tot mondreclame.

Blijft de partner van een lid dat is overleden, lid van de vereniging?

In principe wel, tenzij de contributie niet meer automatisch kan worden afgeschreven doordat bijv. de (gemeenschappelijke) bankrekening is opgeheven en geen andere bankrekening wordt doorgegeven.

Hoeveel mensen kunnen er maximaal mee met de vliegreis naar Engeland?

Dat zullen er ongeveer 40 zijn. Dat is zo’n beetje de boven- en ondergrens.

 1. Afsluiting vergadering.

Drie kwartier nadat we zijn begonnen bedankt Rob Funcke de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng. Hij wenst hun een goed en gezellig vervolg met het nieuwjaarshapje en –snapje “en straks wel thuis.”

Verslag: Henk Das

Foto: Harry Uuldersma