Jaarvergadering 2019

NOTULEN  JAARVERGADERING  SENIOREN  UMCG 

Datum:  22 januari 2019

Plaats: Rode zaal, aansluitend in het personeelsrestaurant,
                luxe gedeelte

Aanvang: 14.00 uur

Aanwezig: 94 personen

1.   Opening.
Even na 14.00 uur opent voorzitter Rob Funcke de nieuwjaars-
vergadering. Hij heet ‘de diehards’ die het voorspelde slechte weer hebben getrotseerd, hartelijk welkom. “We zijn met wat minder dan we hadden verwacht, maar toch blij met de opkomst. Deze keer is de opzet van de bijeenkomst wat anders dan in andere jaren. We hebben namelijk ondersteuning van een scherm, met name handig voor het presenteren van de uitkomst van de enquête.” Rob denkt, dat het wel lukt om de agenda in een uurtje af te werken….

2.   Vaststelling agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.   Mededelingen.
De Seniorenvereniging groeit gestaag. In 2018 begonnen we met 460 en eindigden met 484 leden.
De volgende leden hebben zich voor deze bijeenkomst afgemeld:
de dames Falke en Manschot en de heren: Douma, Grimberg, Immel en Westra.
In 2018 zijn de volgende leden ons ontvallen:
mevr. M.H. Oldenziel, Groningen; mevr. J.Tiggelman-Oord, Slochteren; dhr. K. Hermse, Groningen;  dhr. J.H. Kattestaart, Groningen; dhr. J.H. Lourens, Groningen.
De voorzitter vraagt 1 minuut stilte om de overledenen te gedenken.

4.   Notulen jaarvergadering 16 januari 2018.
Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt. 

5.   Jaarverslag 2018.
Hiervoor geldt hetzelfde.

6.   Financieel jaarverslag 2018.
Penningmeester Addo krijgt het woord. Hij zegt, dat er geen financiële problemen zijn geweest. Sterker nog, er is zelfs meer geld overgehouden dan de bedoeling was.
Hij verwacht dat één en ander de komende jaren wordt rechtgetrokken.
Er zijn verder geen bijzonderheden te melden.

7.   Verslag kascommissie bestaande uit Dik Molog, Lidy van den Berg en Rob Nolle (plv).
Bij monde van Dik Molog brengt de kascommissie verslag uit. De commissie wijst op het ruime saldo.
Het bestuur dient in de gaten te houden dat het saldo niet nog meer stijgt. Anders zou dit mogelijk een korten op de jaarlijkse subsidie van de P.V.  kunnen betekenen. Verder niets dan lof op het door de penningmeester verrichte werk. De lof wordt door de aanwezigen met applaus ondersteund.

8.   Benoeming kascommissie 2019.
Dik Molog, voorzitter van de kascommissie treedt af. Onderling bepalen de commissieleden wie zijn opvolger wordt. Op de vraag van Rob Funcke of er onder de aanwezigen vrijwilligers zijn die zitting in de kascommissie willen nemen, biedt Henk Jans zich aan. Ook dit levert applaus op.  

9.   Contributie 2019.
Aan contributie wordt jaarlijks € 21,60 betaald. Dit bedrag bestaat uit € 15,60 voor het verplichte lidmaatschap van de P.V. + € 6 voor het lidmaatschap van de Seniorenvereniging.
Het bestuursvoorstel dit bedrag ongewijzigd te laten, levert geen protest op. Op het scherm worden nog andere lidmaatschappen getoond van sub-afdelingen van de P.V.
(Bij belangstelling hiervoor is de gemakkelijkste weg om naar de site van de P.V. te gaan: www.pvumcg.nl  en vervolgens naar PV subverenigingen).

10. Presentatie uitslag enquête 2018.
Er zijn 480 enquêtes verzonden. Hiervan is 28% (135 stuks) ingevuld terugontvangen. Dit percentage lijkt laag, maar gezien het feit dat landelijke enquêtes op maximaal 20% blijven steken, is het resultaat vrij goed. Over het algemeen kan worden gezegd dat de deelnemers aan de enquête tevreden zijn.
95% vindt het aantal georganiseerde activiteiten voldoende, 97% heeft met de dinsdag als activiteitendag geen probleem. Onderdelen van de enquête worden toegelicht; zonodig wordt op vragen of opmerkingen ingegaan.
Het molkaspel dat bij ‘suggesties andere activiteiten’ wordt genoemd blijkt hetzelfde te zijn als het kubbspel dat we in september in Kardinge hebben beoefend.
Op de vraag waarom de geplande reis naar Engeland niet door kon gaan, antwoordt Addo, dat er  tenminste 20 belangstellenden hadden moeten zijn; er waren echter slechts 10 aanmeldingen.
Een ‘betaalde’ activiteit of dagreis wordt voor 1/3 deel gesubsidieerd; de ‘eigen bijdrage’ van de deelnemers is 2/3 deel van de kosten. Een meerdaagse (buitenlandse) reis wordt niet gesubsidieerd.
Bij de tweemaal per jaar te organiseren lezing/film in het UMCG is het streven om 1x iets te doen dat aan ‘de zorg gerelateerd’ is.
Als suggestie voor een lezing/presentatie wordt ook nog genoemd de nationaal bekende, in Groningen geboren en getogen weerman, Peter Kuipers Munneke.
Mocht er voor een kerstdiner al aan de Orchideeënhoeve in Luttelgeest worden gedacht, dan zou dat als ‘dagreis met de bus’ moeten worden georganiseerd. Voor “op eigen gelegenheid’ is dat te ver.
Via de enquête heeft 1 persoon interesse voor een bestuursfunctie getoond.
Van de vraag of er nog zaken zijn die niet zijn genoemd, maar wel graag aan het bestuur worden  gemeld, wordt door verschillende personen gebruik gemaakt:
Kunnen de activiteiten ook buiten de maanden mei t/m september om worden gepland?
Nee, wij organiseren alleen geen activiteiten in de maanden juli en augustus.
Mag een gepensioneerde met een kleinkind naar het Sinterklaasfeest?
Waarom niet, zolang er geen 3 of 4 begeleiders per kind zijn. Is verder geen zaak voor de senioren.
Is er ook een minimum of maximum deelname bij de in juni door de  P.V. georganiseerde busreis?
Voor zover wij weten, is dat niet het geval. Voor deze reis hoeft men ook geen lid van de P.V. of van de Seniorenvereniging te zijn. Het feit dat men gepensioneerde UMCG-er is, is voldoende.
Is er geen oplossing te vinden voor het moeten loten bij over-inschrijving?
Loting heeft te maken met beschikbare capaciteit en met geld. Mocht men uitgeloot worden, dan is men bij een volgende aanmelding voor diezelfde activiteit sowieso verzekerd van deelname, al meldt men zich ook pas weer na 5 jaar aan.
Is het mogelijk om bij een activiteit buiten het UMCG met elkaar mee te kunnen rijden?
Als bestuur kunnen we namen van ‘mensen in de buurt’ doorgeven. Het regelen is eigen initiatief.
Het aantal leden neemt nog steeds toe. Het kerstdiner zou zonodig toch ook in 2 groepen kunnen?
We nemen deze opmerking mee.

11. Presentatie activiteiten 2019.
Jannie Sluiman en Johan Tombrock lichten onderstaande activiteiten wat breder toe:

12 maartlezingen over DNA door Dr.Ir. Floris Foijer,
onderzoeker Eriba
23 aprilLeg(i)omuseum Grootegast (3 musea ineen: lego,
2e wereldoorlog, grafisch museum)
4 juniDagtrip naar Elburg-Randmeer-Urk (3-jaarlijkse
seniorenreis)
23 – 27 juniStedentrip Berlijn, vijfdaagse reis
10 septRondleiding door Garnwerd (bij slecht weer een
powerpointpresentatie)
29 oktNatuurfilm van Henk Bos/Janetta Veenhoven;
3e deel van een drieluik: De Groene Horizon
17 dec.Busreis Duitsland, bezoek likeurfabriek in
Haselunne en kerstdiner in Twist-Hebelermeer
21 jan. 2020Nieuwjaarsbijeenkomst en jaarvergadering

Er wordt gevraagd naar de kosten van de meerdaagse reis:
Johan geeft aan dat deze € 365 per persoon bedragen. Mensen die alleen op een kamer willen betalen een toeslag van € 78.

12. Bestuursverkiezing/bestuurswisseling.
Nadat voorzitter Rob heeft aangegeven dat het goed is om op gezette tijden van bestuurssamenstelling te veranderen, verschijnt op het scherm een overzicht met data van toe- en aftreden van bestuursleden.

Naam:Functieben. 1e term2e term
R. Funckevoorzitter201820212024
A. BastiaansPenningmeester/
vicevoorzitter
201320162019
W. Wiechers 1e secretaris201820212024
H.J. Das2e secretaris/
notulist
201520182021
J. Sluimanactiviteiten201320162019
J. Tombrockactiviteiten201820212024

Uit dit overzicht blijkt, dat Addo Bastiaans en Jannie Sluiman aan de beurt van aftreden zijn. In hun plaats heeft het bestuur Siep Westra en Ger Westra (geen familie!) voorgedragen. Daar door de leden geen tegenkandidaten zijn voorgedragen, worden ‘de Westra’s’ in het bestuur benoemd.
De voorzitter spreekt de aftredende bestuursleden kort toe, eerst Jannie. “Ruim 1½ jaar heb ik je in het bestuur mogen meemaken. Je was altijd zeer enthousiast. Enorm bedankt voor je inzet. We hebben natuurlijk iets leuks voor je meegenomen: een grote bos bloemen.” Onder applaus van de aanwezigen worden de bloemen door Wies aan Jannie overhandigd.
Dan Addo.
“Je was altijd zeer punctueel en je hebt goed op het geld gepast. Je had een heel breed netwerk waarvan we veel vruchten hebben mogen plukken. Je zorgde ook voor de flyers. Ontzettend bedankt!” Hierna gaat Wies op herhaling, nu door Addo in de bloemetjes te zetten.

Vervolgens vindt een fysieke bestuurswisseling plaats. Addo en Jannie treden terug en nemen plaats in de zaal. Ger Westra kruipt achter de bestuurstafel. Voordat dit zover is, vertelt hij iets over zichzelf. Ger heeft ruim 40 jaar in het UMCG gewerkt. Hij is daar als verpleegkundige begonnen en heeft de researchverpleegkundige
A-opleiding gedaan. Na jarenlang in de verpleging werkzaam te zijn geweest is hij op zeker moment overgestapt naar de Stichting Vrienden van het UMCG waar hij uiteindelijk 2 jaar geleden als coördinator van de Stichting met vervroegd pensioen is gegaan. De laatste 2 jaar heeft hij nog het nodige in de terminale thuiszorg gedaan.

Ger houdt van reizen en is actief in de toneelwereld.
Siep Westra kan deze vergadering niet aanwezig zijn. Hij is met vakantie naar Gran Canaria. 

13. Rondvraag.
Een aantal mensen maakt van dit punt gebruik. Onderstaand verkort in eigen woorden weergegeven:
Bij de P.V. vouchers aangeschaft voor de Bohemian Rhapsody.
Helaas kwamen de kaarten niet op tijd. Uiteindelijk zelf kaarten
gekocht. Denk er dus om: Bestel je iets, doe dat dan ruim van
tevoren!
Jannie en Addo willen nog graag het woord. Jannie zegt, ook namens Addo, dat ze met een goed gevoel terugkijken naar de afgelopen jaren. Ze hebben met veel plezier samengewerkt met de huidige bestuursleden, maar ook met de vorigen. Toch zijn ze ook wel blij dat ze nu terug kunnen treden. “We zijn benieuwd hoe het bestuur het zonder ons gaat doen!”
Wordt de meerdaagse reis weer door Paulusma georganiseerd?
We zijn laatst op een beurs geweest waar een Duits bedrijf stond met prachtige bussen.  
antw. Uit concurrentieoverwegingen is het goed elders te informeren; maar wat goed is, is goed.
Hoe worden de functies van de Westra’s verdeeld?
antw.: Siep wordt penningmeester, Ger lid van de activiteiten-
commissie en vicevoorzitter.

14. Afsluiting vergadering en verplaatsing naar het luxe gedeelte van het Personeelsrestaurant.
Om 10 minuten over drie heeft Rob het laatste woord.
Hij zegt blij te zijn dat er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen, want de flyers voor 2019 waren al klaar. “Elk lid kan bij het verlaten van de zaal, een flyer meenemen. Iedereen wordt bedankt voor zijn of  haar aanwezigheid en inbreng en wordt uitgenodigd voor een hapje en een drankje in het Personeelsrestaurant.”
Daar bleef het nog lang gezellig……….

Verslag: Henk Das
Foto’s: Harry Uuldersma